ObecSedliště

Usnesení volebního období 2010-2014

Všechna usnesení z volebního období 2010-2014

U S N E S E N Í
Ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Sedliště

dne 12.11.2010 

I. 

ZO projednalo a schvaluje :

 

           1. 

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sedliště

           2. 

Počet místostarostů – zvolen l místostarosta

           3. 

Funkce starosty bude vykonávána jako neuvolněná

           4. 

Veřejnou volbu starosty a místostarosty obce

 

 

II.

ZO projednalo a volí :

 

  1. 

Starostu obce – Vlastimila Fialu

  2.

Místostarostu obce – Václava Modračku

  3.

Předsedu Finančního výboru -  Jiřího Školu

  4. 

Předsedu Kontrolního výboru  Jiřího Sedláčka

              5. 

Členy finančního výboru – Janu Holou a 

                                            Miloslavu Štětkovou

          6. 

Členy kontrolního výboru  -  Barboru Kubišovou a

                                               Evu Hankovcovou

          7. 

Předsedu Kulturní komise  - Jiřího Šimáně  

          8. 

Předsedu Komise životního prostředí – Václava Koláře

          9. 

Předsedu Komise za rozvoj obce Václava Fremra

 

 

III

ZO projednalo a zřizuje

 

          1. 

Kulturní komisi, komisi životního prostředí
a komisi pro rozvoj obce

 

 

IV.

ZO projednalo a stanoví

 

          1. 

Měsíční odměnu za výkon funkce starosti
ve výši 6000,- Kč.

          2. 

Měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
ve výši 3600,- Kč.  

          3. 

Měsíční odměnu za výkon funkcí předsedů výborů a komisí ve výší 800,- Kč

   
       

 

F i a l a    Vlastimil

 

M o d r a č k a   Václav

..............................................

 

.............................................

starosta   obce

 

místostarosta  obce

USNESENÍ z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 29.12.2010

I. ZO projednalo  a  schvaluje :       
        16.    Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        17.    OZV č.1/2010 o místním poplatku ze psů
        18.    OZV č.2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
        19.    OZV č.3/2010 o místním poplatku  za likvidaci komunálního odpadu
        20.    Smlouvu s firmou Asseco Solutions ,a.s. Praha – užívání programu Fenix
        21.    Záměr obce o směně pozemků dle geometrického plánu č. 106-42/2010  
                 mezi obcí Sedliště a panem Hubertem Vaňkem
        22.    Rozpočtové provizorium na období 01-03/2011
        23.    Aktualizaci Programu obnovy venkova na rok 2012
        24.    Darovací smlouvu na výpočetní techniku – Internetizace knihoven – mezi
                obcí a Krajským úřadem PK
        25.    Prominutí pohledávky firmy UNICOS Klatovy ve výši1153,28 Kč

USNESENÍ z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 25.3.2011

I.  ZO projednalo  a  schvaluje :       
        26.    Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        27.    Rozpočet obce na rok 2011 
        28.    Dodatek č.1/2011 ke Smlouvě o fin.příspěvku PK na dopravní obslužnost
        29.    Závěrečnou zprávu o inventarizace majetku obce k 31.12.2010
        30.    Smlouvu o dílo mezi obcí Sedliště a firmou JIMISTAV Plzeň – oprava
                 budovy čp. 57
        31.    Směnnou smlouvu mezi obcí Sedliště a panem Hubertem Vaňkem – obec
                 se stává vlastníkem pozemků 797/5 a 799/2 /výměra 63m2/ a p. Vaněk
                 vlastníkem pozemků č.   1092/2, 1092/3   /výměra 110 m2/ - rozdíl 47 m2
                 bude doplacen panem Vaňkem za cenu 15,- Kč/m2

USNESENÍ z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 25.6.2011

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        32.    Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        33.    Rozpočtové opatření č. 1/2011
        34.    Závěrečný účet obce za rok 2010 – bez výhrad
        35.   Smlouva s firmou AlfaSoftware Klatovy č. A-1973 na užívání programového
                vybavení / mzdový program/
        36.    Smlouvu s firmou AlfaSoftware Klatovy č. A-1974  na programový servis

USNESENÍ z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 30.9.2011

I.  ZO projednalo a  schvaluje :   
        37.    Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        38.    Rozpočtový výhled na období 2013-2014
        39.    Rozpočtové opatření č. 2/2011
        40.    Veřejnoprávní smlouvu s městem Nepomuk o zabezpečení provedené
                 zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a 
                 nemovitostí /RÚIAN/
        41.    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na 
                 úseku evidence obyvatel

USNESENÍ z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 30.12.2011

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        42.    Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        43.    Rozpočtové opatření č. 3/2011
        44.    Rozpočtové provizorium na období 01-03/2012
        45.    Rovnoměrný způsob odpisování majetku obce a odpisový plán

USNESENÍ z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 23.3.2012

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        46.    Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        47.    Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti PK –
                 příspěvek Plzeňskému kraji na r.2012
        48.    Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2011
        49.    Převod hospodářského výsledku za r. 2011 – 121658,18 Kč na účet 432.
        50.    Rozpočet obce na rok 2012 , jako vyrovnaný.
        51.    Smlouvu o dílo č. 018/2012 s firmou JD Rozhlasy -Rožnov pod Radhoštěm
                 na dodávku a montáž Bezdrátového rozhlasu pro obec Sedliště cca
                183900,- Kč vč. DPH.
        52.    Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 57 mezi
                 obcí a p. Šímovou, Nýrsko, s účinností od 1.5.2012.

USNESENÍ z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 29.6.2012

I. ZO projednalo a  schvaluje :  
        53.    Program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        54.    Závěrečný účet obce za rok 2011 , vč. zprávy o přezkoumání hospodaření 
                 USC – bez výhrad
        55.    Rozpočtové opatření č. 1/2012
        56.    Přijetí investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Bezdrátový
                 rozhlas pro obec Sedliště“ ve výši 120.000,- Kč.
        57.    Schvaluje prodej stavebního pozemku č. 106- záměr bude vyvěšen.

II. ZO bere na vědomí:
        1.    Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2011.
        2.    Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
               za rok 2011.

USNESENÍ z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 27. 7. 2012

I. ZO projednalo a  schvaluje :        
        58.    Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        59.    Záměr obce prodat pozemek obce – stavební parcelu č. 106 v k.ú. obce
                 Sedliště nad Úslavou za celkovou cenu ve výši 23.000,- Kč.

USNESENÍ z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 27.9.2012

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        60.    Program 10.veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště
        61.    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě za výkon přenesené působnosti na 
                 úseku projednávání přestupků mezi obcí Sedliště a městem Nepomuk
        62.    Kupní smlouvu mezi obcí Sedliště a společností ELIKO,a.s.PLZEŇ na 
                 prodej pozemku stp. 106 o výměře 654 m2 v k.ú. Sedliště nad Úslavou
        63.    Smlouvu o zřízené věcného břemene č. IV-12-0005563/001 mezi obcí
                 Sedliště a ČEZ Distribuce,a.s. Ústí nad Labem, zast.fi SET PROJEKT spol.
                 s.r.o., Lipová 1052, 332 02 Starý Plzenec
        64.    Záměr obce o pronájmu nemovitého majetku obce – ppč. 123 /rybník/ o 
                 výměře 1157 m2 v k.ú. obce Sedliště nad Úslavou.
        65.    Smlouvu o dílo obcí Sedliště a firmou Tomáš Pečenka, Vrčeň 20 – stavební
                 úpravy u víceúčelového zařízení na pozemku ppč. 124/12  
        66.    Rozpočtové opatření č. 2/2012
        67.    Nájemní smlouvu NS-1121 mezi obcí Sedliště a společností ARENIS s.r.o.
                 se sídlem Spálené Poříčí

USNESENÍ z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sedliště
dne 28. 12. 2012

 

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 29. 3. 2013

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        74.    Program 12.veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště

        75.    Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku PK na dopravní obslužnost
                 v r.  2013

        76.    Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2012

        77.    Účetní závěrku obce k 31.12.2012

        78.    Převod HV za rok 2012 ve výši  452.786,02 Kč.
        79.    Rozpočet obce na rok 2013 ve výši 2,124.140 Kč – jako vyrovnaný.

        80.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření společného školského obvodu
                 Základní školy v Nepomuku

        81.    Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
                 o právu stavby č. IV120008300/1/VB ppč. 124/14

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 24. 5. 2013

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        82.    Program 13.veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště

        83.    Kupní smlouvu mezi obcí Sedliště a statutárním městem Plzeň,
                 zastoupené Městským obvodem Plzeň 4 – automobil Avia A 30K, r.v.1981

        84.    Cenovou nabídku firmy EUROVIA Silba, a.s.Plzeň – na opravu
                 místních komunikací ve výši 405.774,83 Kč.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 21. 6. 2013

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        85.    Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště

        86.    Závěrečný účet obce za r. 2012, vč. zprávy o přezkoumání  hospodaření ÚSC
                 za r. 2012 – bez výhrad

        87.    Rozpočtové opatření č. 1/2013

        88.    Smlouvu o dílo s firmou EUROVIA Silba, a.s. Plzeň na opravu místních komunikací
                 ve výši 405.774,90 Kč.

        89.    Smlouvu o dílo s firmou SENEA, s.r.o. Spálené Poříčí na akci
                 „Oprava víceúčelové vodní nádrže na ppč.629/3“

        90.    Dodatek č. l Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
                ZŠ Vrčeň

        91.    Záměr obce – prodej stp.č.95 o výměře 5 m2


        92.    Dodatek ke Smlouvě č. 120080023597 o sdružených službách dodávky plynu,
                 produktová řada RWE plyn TIP23+ s firmou RWE Ústní nad Labem

II.  ZO projednalo a bere na vědomí   

         1.    Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za r. 2012,vč.zprávy
                o přezkoumání hospodaření

         2.    Zápis a usnesení ze shromáždění zástupců DSO okresu PJ
                pro odpadové hospodářství ze dne 2.5.2013

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 27. 9. 2013

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        93.    Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště

        94.    Rozpočtové opatření č. 2/2013

        95.    Kupní smlouva č. KSK/648/2013 na prodej pozemku stp. 95 s firmou
                ČEZ DISTRIBUCE Děčín

        96.    Dodatek č.8 Programu obnovy Inkova obce Sedliště

        97.    Smlouvu o dílo s firmou T.Pečenka, Vrčeň 20 na zpevnění plochy
                 pod kontejnery na návsi – cena 24.270,- Kč.

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 29.11.2013

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        98.    Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště

        99.    Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí firmou ELIKO a.s. na pozemku 
                 pč. 124/1,124/9 a 124/14

        100.   Smlouva o nájmu zemědělských pozemků mezi obcí Sedliště a firmou
                 SUFOLK Čečovice – ppč. 450

        101.   Smlouvu o provedení stavby na cizím pozemku – plynovou přípojku dl. 18,2 m
                 na ppč. 119/1 (Wollráb)
           
II. ZO bere na vědomí
         1.    Rozpočtové opatření č. 3/2013 – seznámil starosta obce

USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 27.12.2013

I. ZO projednalo a  schvaluje :       
        102.    Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sedliště

        103.    Rozpočtové opatření č. 4/2013

        104.    Rozpočtové provizorium na období 01-03/2014

        105.    Dohodu na zimní údržbu na období 2013-2014 s firmou Autodoprava
                   Fremr Václav, Sedliště 6

        106.    Finanční příspěvek občanům ve výši 10.000,- Kč na pořízení DČOV
                  (platba po předložení kolaudace)

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 4. 4. 2014

 

 

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 2. 18. 2014

 

 

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva obce Sedliště dne 26. 9. 2014

 

 

Všechna usnesení z volebního období 2014-2018

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Sedliště dne 7.11.2014

ZO určuje:
                   Ověřovatele zápisu - Jiřího Sedláčka a Jiřího Šimáně.
                                                                                                            Usnesení č. 1
                   Funkce starosty a místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná 
                                                                                                            Usnesení č. 4
ZO projednalo  a schvaluje:    
                   Starostkou obce p. Věru   K o l á ř o v o u
                                                                                                            Usnesení č. 5
                   Místostarostou obce p. Václava  F r e m r a
                                                                                                            Usnesení č. 6
                   Předsedou Finačního výboru p. Jiřího  Školu  
                                                                                                            Usnesení č. 8
                   Předsedou Kontrolního výboru p.Vlastimila  Fialu
                                                                                                            Usnesení č. 9
                   Členy finančního výboru p. Janu Holou
                                                             a Miroslavu Štětkovou
                                                                                                            Usnesení č. 10
                   Členy kontrolního výboru p. Václava Modračku
                                                             a Jiřího Krochota
                                                                                                           Usnesení č. 11
                   Předsedu komisi životního prostředí p. Petra Sládka
                                                                                                           Usnesení č. 13
                   Předsedu komise kulturní p. Jiřího Šimáně
                                                                                                           Usnesení č. 14
                   Předsedu komise za rozvoj obce p. Jiřího Sedláčka
                                                                                                           Usnesení č. 15
                   Předsedu komisi životního prostředí p. Petra Sládka
                                                                                                           Usnesení č. 13
                   Předsedu komise kulturní p. Jiřího Šimáně
                                                                                                           Usnesení č. 14
                   Předsedu komise za rozvoj obce p. Jiřího Sedláčka
                                                                                                           Usnesení č. 15
ZO projednalo a zřizuje :     
                   Finanční a kontrolní výbor v počtu členů 3/tři/
                                                                                                           Usnesení č. 7
                   Komisi životního prostředí, komisi kulturní
                   a komisi pro rozvoj obce
                                                                                                           Usnesení č. 12
ZO projednalo a stanoví :   
                   Měsíční odměny za výkon funkce starosty 6.000,- Kč,
                   za výkon funkce místostarosty  3.600,- Kč
                   a za výkon funkce předsedů výborů a  komisí ve výší 800,- Kč.
                   Odstupujícímu starostovi odměnu ve výši 18.000,- Kč.
                                                                                                          Usnesení č. 16

 

 

 

 

 

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 25 °C 14 °C
středa 26. 6. jasno 25/14 °C
čtvrtek 27. 6. zataženo 27/13 °C
pátek 28. 6. jasno 29/17 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

Svátek

Dnes je 25.6.2024

Svátek má Ivan

Zítra má svátek Adriana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den boje proti narkomanii
  • Mezinárodní den na podporu obětí mučení