ObecSedliště

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za komunální odpady

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

_____________________________________________________________________

 

 

 

OBEC SEDLIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce SEDLIŠTĚ se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 18/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)         Obec SEDLIŠTĚ. touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)         Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

(1)         fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2)         fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)         Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15.. dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)         Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)         Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(5)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)         Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

a)        z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)        z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)         Skutečné náklady roku  2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 80.530,00.Kč  byly rozúčtovány takto:

Náklady 80.530,00 Kč děleno 132  (109 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 23 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) =  610,00 Kč.

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši .150,00 Kč.

(3)         V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1)         Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 28. 2.  příslušného kalendářního roku.

 Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)         Od poplatku se osvobozují:

a)         Děti narozené v příslušném kalendářním roce.

 

(2)         Úleva se poskytuje:

a)        V domácnostech s více jak 4 osobami činí poplatek 1.600,- Kč .

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)         Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[6]

(2)         Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/.2008 , o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 28. 12. 2008.

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

 

 

 

 

             MODRAČKA Václav                                     FIALA Vlastimil
            ...................................                           ..........................................                 

                  místostarosta                                                starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 12. 2010

Sejmuto z úřední desky dne:  15.11.2011

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Verze dokumentu v PDF

Datum sejmutí: 15. 1. 2011

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 18 °C 11 °C
pondělí 24. 6. oblačno 22/13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/14 °C
středa 26. 6. jasno 25/14 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Svátek

Dnes je 23.6.2024

Svátek má Zdeňka

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den házené

Zítra má svátek Jan

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den osteoporózy