ObecSedliště

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

Obecně závazná vyhláška obce

o místním poplatku

z ubytovací kapacity

_____________________________________________________________________

 

 

OBEC SEDLIŠTĚ 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo  obce  SEDLIŠTĚ   se  na  svém  zasedání  dne  29.12.2010  usnesením

č. 17/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)         Obec SEDLIŠTĚ  touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

(2)         Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)         Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[2]

(2)         Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)         Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15..dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu

(2)         V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[3]

a)        jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)        čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)        další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

(4)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

(5)         Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[6]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)         Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ..........      2,00 Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději do 15 /patnáctého/ dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)         Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[7]

(2)         Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích ze dne 19.12.2003 .

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá z důvodu obecného zájmu účinnosti dnem 1.1.2011.

 

 

 

 

 

            MODRAČKA  Václav                           FIALA  Vlastimil
            ...................................                   ..........................................                                                                                                              

                  místostarosta                                      starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  30. 12. 2010

Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2011[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Verze dokumentu v PDF

Datum sejmutí: 15. 1. 2011

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 18 °C 10 °C
neděle 26. 5. déšť 20/10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 19/11 °C
úterý 28. 5. polojasno 21/10 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Když na Urbana prší, bude mnoho myší.

Svátek

Dnes je 25.5.2024

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip